Elen kommer inte att räcka om alla kör elbil

Det senaste året har begreppet ”elbrist” dykt upp allt oftare i media. Det har medverkat till att en av de vanligaste myterna om elbilar handlar om att elnätet inte klarar av omställningen. Kommer elnätet kollapsa av trycket när alla ska ladda sin bil samtidigt? Kan vi förse elbilar med grön el som bränsle eller kommer vi vara tvungna att importera kolkraft från utlandet? Vi reder ut frågorna här.

Vad betyder egentlig ”elbrist”?

 Elbrist kan betyda flera olika saker vilket kan leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre olika orsaker eller kombinationer av dessa: 

  • Brist på elenergi 
  • Brist på effekt 
  • Brist på nätkapacitet 

Idag finns ingen brist på elenergi i Sverige. De flesta dagar på året har vi faktiskt ett elenergiöverskott som vi exporterar till våra grannländer. Om det skulle finnas 1 miljon elbilar i personbilsflottan, skulle energianvändningen enligt Energimyndigheten motsvara ca. 2 % av dagens elanvändning.

Däremot så har risken för såväl lokal som nationell effektbrist ökat de senaste åren. På nationell nivå beror det bland annat på att vår elproduktionsmix har förändrats så att andelen planerbar kraftproduktion (elproduktion som kan styras oberoende av exempelvis väder) minskat samtidigt som andelen oplanerbar kraftproduktion ökat (exempelvis vindkraft). Det ökar risken för att effekten inte ska räcka till i alla lägen, exempelvis under mörka och kalla vinterdagar när det inte blåser. 

På lokal nivå varierar tillgången på effekt, exempelvis mellan olika kommuner. Generellt är tillgången på effekt lokalt god då lokal elproduktion och inmatningsmöjligheter över tiden vanligtvis är väl dimensionerade efter behovet. Det senaste året har emellertid lokal effektbrist uppmärksammats i exempelvis Stockholm och Malmö vilket beror på att lokal elproduktion avvecklats relativt snabbt, bland annat på grund av nya skatteregler i kombination med tillkommande effektkrävande verksamheter.   

Slutligen kan elbrist orsakas av nätkapacitetsbrist, det vill säga att det inte finns tillräckligt med kapacitet i elnätet för att överföra önskad effekt till kunderna. Tillgänglig nätkapacitet varierar mellan olika elnät i Sverige, men är generellt mycket god och dimensionerade med marginal för att klara förändrade effektuttag. De senaste åren har emellertid snabba etableringar av elintensiv industri, exempelvis serverhallar inneburit en kraftigt ökad belastning i vissa lokala elnät vilket påverkar möjligheten att ansluta nya större elanvändare. Elnätsföretagen hinner helt enkelt inte att bygga ut elnäten i takt med behoven.  Energimyndigheten har gjort en film där de tar hål på myten att elsystemet inte kommer klara av att ladda alla laddfordon.

Elbrist och elbilsladdning 

Om du redan installerat laddstationer för elbilsladdning är risken för lokal elbrist mycket liten. Det lokala elnätsföretaget har redan dimensionerat elnätet efter dina effektbehov. 

När det gäller nyinstallation så belastar en eller till och med flera enskilda laddstationer elnätet så pass lite att risken för kapacitetsbrist i elnätet på grund av dem i princip är obefintlig. Däremot kan lokal kapacitetsbrist uppstå om många installationer sker samtidigt i ett befintligt elnät och då kanske också i kombination med en ökad lokal produktion av solel eller annan teknik som belastar elnätet. Det kan kräva elnätsförstärkningar som kan ta tid att genomföra, bland annat på grund av tillståndsprocesser.  

Om du planerar att installera laddstationer för elbilsladdning rekommenderar vi att i god tid ha en nära dialog med din elinstallatör. Din elinstallatör har i sin tur kontakt med ditt lokala elnätsföretag som kan ge besked om aktuell kapacitetssituation för det område du planerar att installera dina laddstationer. Tidig kontakt underlättar också elnätsföretagets planering av eventuella förstärkningar av elnätet. Det gäller inte minst om du är en större fastighetsägare som planerar omfattande installation av laddinfrastruktur i flera områden.  

Läs mer på nedanstående länkar: 

Effektbrist och kapacitetsbrist – vad är skillnaden?

Elbristen har många ansikten – Energiföretagen förklarar