Elbilen är livsfarlig

I takt med att antalet elektrifierade fordon ökar i trafiken blir även debatten om riskerna med elbilar allt livligare. Farhågor om allt från att elbilen kan explodera, ge elchocker till termisk rusning och bränder med farlig gasutveckling som följd finns i omlopp. Men är det verkligen större risker med elbilar jämfört med bensin- och dieselbilar eller är de bara annorlunda?

Ny teknik och oro går ofta hand i hand

Antalet elfordon runt om i världen är idag drygt tre miljoner och växer fort. I och med detta talas det mycket om riskerna med elbilar i medier och många är oroliga över vad som faktiskt händer vi en olycka eller om ett batteri exempelvis kan börja brinna av andra anledningar. Räddnings-tjänster i ett flertal länder följer utvecklingen och det finns nu miljontals körda mil och ett antal olyckor att börja dra slutsatser ifrån.

I Sverige har vi idag drygt 90 000 laddbara fordon och under det senaste året har bara ett fåtal elbilsbränder rapporterats. Under samma period förekom flera tusen spontana bränder i bensin och dieselfordon. Trots detta kan vi läsa rubriker som ”miljöbilen kan bli en dödsfälla”. En internet-sökning på ”brand i elbil” gav under samma period 4 miljoner träffar medan en motsvarande sökning på ”brand i bensin- och dieselbil” bara gav 218 000 träffar enligt en artikel i Ny Teknik. Eftersom ny teknik ofta innebär oro är det viktigt att ta reda på fakta och vilka risker den nya teknologin verkligen innebär.

Forskningsinstitutet RISE kom med en rapport i år och amerikanska Transportstyrelsen gjorde en omfattande sammanfattning 2017 som samstämmigt visar att det inte finns större sannolikhet för bränder i elfordon än i en bensin- eller dieselbil, men att riskerna däremot kan skilja sig åt.

Är batteriet i elbilen en brandrisk?

Bränder i eldrivna fordon har väckt stor uppståndelse. En vanlig uppfattning är att bränder i elbilar alltid startar i högspänningsbatterier. Något som visat sig vara felaktigt enligt en rapport om risker efter olyckor med e-fordon av Sveriges tekniska forskningsinstitut och Autoliv. Enligt denna visar brandutredningen i de flesta fall istället att eldsvådan orsakats av det vanliga 12-voltsbatteriet. I vissa fall är kupévärmaren orsaken och i andra att branden blev explosiv när Räddningstjänsten sprutade vatten på brinnande magnesiumfälgar.

Podcasten Riskpodden tar i sitt senaste avsnitt upp ämnet batteribränder i elbilar tillsammans med Lars Östrand som arbetar med forskning och utveckling på Presto och som även har deltagit i projektet Räddningskedjan. Den vanligaste orsaken till att ett batteri börjar brinna i en elbil är mekanisk påverkan. Risken för att batteriet börjar brinna under tiden man kör är därför närmast obefintlig eftersom det krävs en yttre påverkan. Enligt Lars Östrand är dock inte risken att en elbil fattar eld vid en olycka större än för en bensinbil eftersom batteriet sitter så lågt placerat och är inkapslat med säkerhetsanordningar.

Säker laddning

Det finns ett antal fall med elbilsbränder i Sverige som beror på att man har pluggat in sin elbil i ett vanligt vägguttag, t ex motorvärmare, hemma. Enligt statistik från Elsäkerhetsverket är nio av tio småhus i Sverige äldre än 30 år, vilket innebär att elanläggningarna oftast är under-dimensionerade. Vägguttagen (schukouttag) är inte gjorda för att klara av effekten som krävs vid upprepad laddning av elbilar och det för hög belastning på husets elnät under lång tid vilket kan utgöra en risk för brand.

Elsäkerhetsverket avråder därför från att ladda elbilen i ett vanligt schukouttag och rekommenderar istället en laddbox för säker laddning. Utöver att ge en säker laddning styr laddboxen även eluttaget beroende på övrig belastning vilket gör att man kan använda sitt hem på bästa sätt. De har tagit fram information om vad du bör tänka på när du ska ladda din elbil hemma och vilka regler och krav som gäller för nyinstallation av laddpunkter.

Elsäkerhetsverket har även gått ut med en varning om att inte ladda elbilen utomhus med en timer eller förlängningssladd som är avsedd för inomhusbruk. Då tillkommer ytterligare komponenter och övergångar där överhettning kan ske, vilket kan leda till brand. Men, denna varning gäller inte bara elbilsladdning utan även om du ansluter bilens motorvärmare/ kupévärmare via timer eller förlängningskabel.

Vad är faran om batteriet börjar brinna?

Vad är det egentligen som händer om batteriet i en elbil börjar brinna? Batteriet är inbyggt och därför är det i regel skalet runt omkring batteriet som fattar eld. Utvecklingen av batteritillverkningen går framåt när det gäller förebyggande av bränder i batterier genom säkerhetsanordningar, konstruktionsteknisk utveckling men även rent kemiskt. Batteritillverkarna tittar bland annat mycket på att producera skal som ger ett ännu bättre skydd. Tidigare brann skalet redan vid en temperatur på 150 – 200 grader men idag är det uppe i 400 grader.

Eftersom det är en stor mängd energi i batteriet alstras mycket värme vid en brand och i värsta fall kan en så kallad termisk rusning uppstå. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sker detta endast i extremfall eftersom batteriet sitter väldigt skyddat och inkapslat. Det som krävs för att få igång en termisk rusning är egentligen tre saker. För det första måste cellerna vara relativt högt laddade, och bilen bör i så fall ha en laddning på över 50 procent. För det andra har omgivningens temperatur betydelse och för det tredje beror det på vad batteriet utsätts för. För att en termisk rusning överhuvudtaget ska uppstå krävs en mekanisk penetrering, alternativt att det utsätts för en långvarig brand. Men att en krock skulle starta rusningen är inte alls säkert menar Bo Andersson, expert på brand- och trafikskadehändelser vid MSB.

Ett annat ämne som tas upp i debatten är hälsofarliga gaser från skadade batterier. Forskning visar att vid ett batterihaveri vid brand så är det framförallt förbränningsgaser som exempelvis kolmonoxid och koldioxid som bildas medan förekomsten av främmande gaser som vätefluorid förekommer på betydligt lägre nivåer. Testerna visar även att risken för att gasutveckling uppstår vid en brand med elbil inte är större än vid brand av bensin- och dieselbilar. Och även i dessa fall blir det gasutveckling eftersom det finns en massa olika material i bensin- och dieselbilarna i dag. Däremot ställer det andra krav på Räddningstjänstens släckningsarbete.

Hantering av olyckor med elbil

Att hantera olyckor med elbilar ska inte skilja sig från andra olyckor, men utvecklingen från bensin och diesel till andra drivmedel är en ny utmaning för Räddningsstjänsten. De behöver kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid trafikolyckor där elbilar är inblandade och vilka risker som finns. Därför startade MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, projektet Räddningskedjan för utbilda och öka kunskapen hos Räddningstjänsten hur kraschade elfordon ska hanteras. Riktlinjer finns även att tillgå i MSB´s kunskapssammanställning Räddning e-fordon.

I dag släcks bränder i elbilar på exakt samma sätt som bränder i andra typer av bilar. I 99 procent av fallen används helt vanligt vatten. Riskerar inte brandmännen att få en stöt av elbilen vid släckningsarbetet då? Elbilarna har en säkerhetsanordning som stänger av batteriet vid en brand eller olycka. Denna klipper av strömkablarna så att batteriet blir isolerat från chassit. Dessutom är batteriet inte jordat till chassi eller mark. Det finns alltså ingen elektrisk potentialskillnad mellan batteri och omgivningen så att rikta vattensprutan mot ett fordons högspänningsbatteri eller röra vid chassit är helt ofarligt.

Slutligen

Precis som med många nya företeelser finns en viss skepsis och tendens till mytbildning, i detta fall att elbilen är livsfarlig. Riskerna med vanliga fossilbilar har man på något sätt accepterat men eftersom elbilar är relativt nya är många mer uppmärksamma på olyckor med dessa. Forskning, tester och erfarenhet hittills visar dock att riskerna vid olyckor med elbilar inte är större än för bilar med fossila bränslen. Visst finns det risker även med elbilar, men det viktiga är att ha kunskap om vilka de är för att kunna förebygga och hantera dem på bästa sätt.